Vedlegg C; Integrasjonsprinsipper

Referansearkitekturen følger generelt DigDirs overordnede arkitekturprinsipper, men sektorene høyere utdanning og forskning har behov for mer spisset prinsipper for å rettlede arbeidet med systemintegrasjoner. Referansearkitekturen inneholder derfor integrasjonsprinsipper som er tilpasset dette delområdet innen datadeling.

1. Brukerorientert arkitektur

Arkitekturen er formgivende for tjeneste- og systemlandskapet, som igjen skal gjenspeile hva brukerne trenger. Stadige endringer er normaltilstanden. Derfor må arkitekturen være fleksibel, slik at den kontinuerlig kan tilpasses brukermassens skiftende behov.

2. Tjenesteorientert arkitektur

Integrasjonsgrensesnitt skal utformes slik at tjenester og bakenforliggende systemer kan flyttes og byttes ut uten at konsumenter av tjenesten må gjøre endringer i sin ende, og omvendt. Dette prinsippet legger føringer på hvilken programvare vi kan anskaffe, hvilke grensesnitt som tilbys av egenutviklede applikasjoner, og hvordan vi kobler sammen egenutviklede applikasjoner.

3. Tilgjengelige data

Data skal være tilgjengelig for konsumenter. Tilgjengelighet manifesterer seg på flere plan:

  • Teknisk.

  • Forståelsesmessig (semantisk).

  • Oppdagbare.

For at kravet om teknisk tilgjengelighet skal være oppfylt, må data tilbys gjennom åpne grensesnitt som er teknisk dokumentert, samtidig som det forutsetter at grensesnittet er tilgjengelig over tid og bakoverkompatibelt.

For at data skal være tilgjengelige forståelsesmessig, må dataenes semantiske betydning være dokumentert.

Oppdagbarhet forutsetter at definisjoner av grensesnitt og tilhørende teknisk og semantisk dokumentasjon er publisert. Avhengig av dataenes størrelse, struktur og bruksområde, kan det være nødvendig å melde fra til konsumenter om at data har endret seg ved å benytte notifikasjoner.

Se mer om dette under Utforming av notifikasjoner og Utforming av API.

Se gjerne:

4. Gjenbruk av løsninger

Gjenbruk av løsninger forutsetter at det samarbeides i fagmiljøer på tvers av institusjoner om å homogenisere forretningsprosesser.

  • Prinsipp 5.1: Kartlegg eksisterende og planlagte løsninger som kan være aktuelle å gjenbruke.

  • Prinsipp 5.8: Tilgjengeliggjør informasjon om, og tilby gjenbruk av egne løsninger som kan være interessante for andre.

5. Etterrettelig bruk av data

Konsum av API-er skal skje gjennom API Manager. Dette medfører at institusjonen har oversikt over hvem som konsumerer hvilke data.

6. Avvik må begrunnes

Avvik fra prinsippene om Tjenesteorientert arkitektur og Tilgjengelige data er lov, så lenge det kan begrunnes at avviket er hensiktsmessig for sektoren.

Et eksempel er at det kan være hensiktsmessig å bruke en leverandørspesifikk integrasjon, hvis kostnadene ved å innføre en løsere kobling blir høyere enn konsekvensene og risikoen for institusjonen ved å låse seg til en leverandør.